Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website appelmans.be, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen (naar voormelde websites wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.

Appelmans Immobiliën behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent Appelmans Immobiliën

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Appelmans Immobiliën, met maatschappelijke zetel te Keizersplein 71, 9300 Aalst (België). Appelmans Immobiliën is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0.451.433.050.

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij ons kantoor te Keizersplein 71, 9300 Aalst.

Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt Appelmans Immobiliën snel en gemakkelijk bereiken via e-mail: immo@appelmans.be .

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Appelmans Immobiliën U in hoofdzaak volgende diensten aan:

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed), de huur en verhuur van onroerende goederen, beheer van gebouwen, mogelijke investeringen …
 • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die Appelmans Immobiliën in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname;
 • een communicatieplatform tussen U en Appelmans Immobiliën, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Appelmans Immobiliën;
 • een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Appelmans Immobiliën U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

6. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de website uitgebaat door Appelmans Immobiliën kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan het kantoor vermeld onder art. 3 zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Appelmans Immobiliën treedt op middels in België erkende vastgoedmakelaars BIV onder de nummers 203974 en 511332. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in het kantoor van Appelmans Immobiliën (zie art. 3), alsook op de website van het BIV: www.biv.be.

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Appelmans Immobiliën. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Appelmans Immobiliën. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Appelmans Immobiliën. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Appelmans Immobiliën. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Appelmans Immobiliën het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

9. Privacy

Appelmans Immobiliën hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Appelmans Immobiliën staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden. 

10. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 7 en 8 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Appelmans Immobiliën beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Appelmans Immobiliën aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Appelmans Immobiliën aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).

11. Bescherming van de gegevens

De gegevens worden beschermd in strikte naleving van de in de Europese richtlijnen vervatte beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder EU-richtlijn 95/46/EG. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. Omnicasa, onze web developer en tevens CRM software ontwikkelaar, treedt op als verwerker van de gegevens. Appelmans Immobiliën treedt op als eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van de gegevens die wij over u bewaren. We streven naar opslag van accurate, relevante en discrete persoonlijke gegevens. We houden uw gegevens actueel en bewaren de informatie niet langer dan noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd om ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen. U bent gerechtigd om uw gegevens in te zien en eventuele onjuistheden kunt u zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft Appelmans Immobiliën geen informatie door en leent Appelmans Immobiliën geen gegevens uit aan derden waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt individuele bezoekers te identificeren. U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als wij echter geen gegevens kunnen registreren, kunnen wij u geen aanvullende informatie verstrekken.

12. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens via een registratieformulier en/of contactformulieren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

We gebruiken deze informatie voor het volgende:

 • Om uw bezoek aangenamer te laten verlopen
 • Om u relevante informatie te sturen over producten en diensten
 • Om u van tijd tot tijd een e-mail toe te sturen over acties of producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn

Als u informatie of andere berichten van ons wilt ontvangen, kunt u deze optie selecteren door het desbetreffende vakje op het registratieformulier te selecteren. U kunt ons op elk gewenst moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie wij onze e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geven. Mocht dit gebeuren, dan garanderen wij dat die bedrijven voldoen aan de wet Bescherming persoonsgegevens.

13. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Telkens wanneer u de website www.appelmans.be bezoekt, pagina´s leest of informatie downloadt, leggen onze computers automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van de computer die u voor toegang tot onze site gebruikt.

Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers onze site benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie kunnen we onze site voor al onze bezoekers verbeteren, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • De datum en tijd van uw bezoek aan onze site.
 • Hoeveel en welke pagina´s u tijdens een sessie op onze site bezoekt en de duur van uw bezoek aan onze site.
 • Uw Internet-domeinnaam (dit kan uw Internet-serviceprovider zijn of het bedrijf waar u werkt) en het IP-adres (dit is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft) waarmee u toegang krijgt tot onze website.
 • De Internet-browser die u gebruikt (bijv. Google Chrome of Firefox) en het besturingssysteem van uw computer (bijv. Windows 98).
 • De site waarop u zich bevond voordat u via een koppeling op appelmans.be terecht kwam (bijv. Google als u ons via een zoekprogramma hebt gevonden).

14. Bescherming van email-adressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming hebt gegeven zoals hierboven wordt beschreven.

15. Gegevensbescherming voor pixellabels

We kunnen gebruikmaken van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan informatie worden verzameld, zoals het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt, hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven, het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van cookies die eerder door die server op de computer zijn geplaatst. In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u uw e-mail hebt ontvangen en geopend.

16. Aanvullende vragen over privacy?

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst zelf corrigeren of verwijderen. U kunt ons ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier / contactformulier.

Teneinde van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik te maken of als u specifieke vragen hebt die niet in deze sectie worden behandeld, dient u per gewone post of online contact op te nemen met:
Jo Appelmans, Keizersplein 71, 9300 Aalst of via jo@appelmans.be

Gratis schatting Blijf op de hoogte
pinterest play-arrow